رسالت شرکت جواهر سرخ  بهره مند نمودن همه مصرف کنندگان از مزیت های تغذیه سالم است همانطور که دز شعار شرکت ” زندگی سالم ، غذای سالم ، جواهر سرخ ” نیز به آن تاکید داشته ایم . شرکت ما برای عملی کردن این شعار استراتژی خود را حضور در تمامی بازارها تعریف نموده است و در همین راستا هم در بازار داخل و هم بازارهای بین المللی حضوری موثر داشته و داریم .